فهرست عناوین


بهزاد محمدى، مدیرعامل شرکت ملى صنایع پتروشیمى؛ خوداتکایى در سرمایه گذارىگامى دیگر درجهت تکمیل زنجیره ارزشبرنامه هاى توسعه اى صنعت پتروشیمى در سال 1399 ادامه داردظرفیت تولید پلى اتیلن ایران به 5 میلیون تُن رسیدسخنگوى کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ضرورت اعطاى تسهیلات ویژه به پتروشیمى هاقائم مقام انجمن صنفى کارفرمایى صنعت پتروشیمى: پتروشیمى ها به وظیفه خود در بازار محصولات عمل کرده اند، آدرس غلط ندهیمسرمایه گذارى 17 میلیارد دلارى تا پایان 1400صنعت پتروشیمى در دوران همه گیر کروناکرونا و چالش هاى پیش روى صنعت پتروشیمىزیان 15 درصدى تولید ناخالص ملى کشورکرونا؛ ویروسى که به جان نفت افتاداز دست رفتگى عامل انسانى، چالش در عرضه، تقاضا و زنجیره ى تامین تولیدبرنامه ها و دست آوردهاى صنعت پتروشیمىدرخشش پتروشیمى ها در روزهاى مه آلود کرونایىآیا بازار جهانى نفت به روزهاى پیشین خود باز خواهد گشت؟پتروشیمى ها، شاگرد اول در شرایط بحرانىنقش بزرگ ترین خط لوله اتیلن جهان در ایجاد سومین هاب پتروشیمى ایرانصنعت پتروشیمى ایران بدنبال رتبه نخست تولید متانول جهانچشم انداز توسعه صنعت پتروشیمى
نشریه توسعه پتروشیمی شماره 31

فهرست عناوین


بهزاد محمدى، مدیرعامل شرکت ملى صنایع پتروشیمى؛ خوداتکایى در سرمایه گذارىگامى دیگر درجهت تکمیل زنجیره ارزشبرنامه هاى توسعه اى صنعت پتروشیمى در سال 1399 ادامه داردظرفیت تولید پلى اتیلن ایران به 5 میلیون تُن رسیدسخنگوى کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ضرورت اعطاى تسهیلات ویژه به پتروشیمى هاقائم مقام انجمن صنفى کارفرمایى صنعت پتروشیمى: پتروشیمى ها به وظیفه خود در بازار محصولات عمل کرده اند، آدرس غلط ندهیمسرمایه گذارى 17 میلیارد دلارى تا پایان 1400صنعت پتروشیمى در دوران همه گیر کروناکرونا و چالش هاى پیش روى صنعت پتروشیمىزیان 15 درصدى تولید ناخالص ملى کشورکرونا؛ ویروسى که به جان نفت افتاداز دست رفتگى عامل انسانى، چالش در عرضه، تقاضا و زنجیره ى تامین تولیدبرنامه ها و دست آوردهاى صنعت پتروشیمىدرخشش پتروشیمى ها در روزهاى مه آلود کرونایىآیا بازار جهانى نفت به روزهاى پیشین خود باز خواهد گشت؟پتروشیمى ها، شاگرد اول در شرایط بحرانىنقش بزرگ ترین خط لوله اتیلن جهان در ایجاد سومین هاب پتروشیمى ایرانصنعت پتروشیمى ایران بدنبال رتبه نخست تولید متانول جهانچشم انداز توسعه صنعت پتروشیمى

نشریه توسعه پتروشیمی شماره 31